Wydarzenia

18.02.2014

WYNIKI KONKURSU “KTO TY JESTEŚ?”

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wszystkie propozycje konkursowe. Miło nam ogłosić, że jury w składzie: Edgar Bąk, Magda Kłos-Podsiadło, Joanna Olech i Sylwia Wiśniewska wybrało zwycięzców i wyróżnionych.

3 równorzędne nagrody główne:

Nie boję się porażki. Jestem patriotką.

Laura Jasińska z Krakowa

 

Są tacy, którzy oddają bratu nerkę. Gdy będzie potrzeba oddam obcemu krew. Jestem patriotką.

Milena Mazur z Lublińca

 

Kupuję polskie produkty. Jestem patriotą.

Sybilla Hodun ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej

 

Nagrody główne to projekt plakatu autorstwa Edgara Bąka ze zwycięskim hasłem.

 

Wyróżnienia:

Dbam o szkolny sprzęt. Jestem patriotą.

Michał Oleszczuk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej.

 

Lubię i szanuję Jessicę, Simona i Ariela. Jestem patriotą.

Adam Kłosiński z Bygdoszczy

 

Tańczę, śpiewam, maluję i występuję na scenie w Domu Kultury. Jestem patriotą.

Julia Świętoń Pikor z Rzeszowa

 

Zwiedzam polskie miasta i poznaję ich kulturę. Jestem patriotką.

Karolina Dziubek z Sidziny

 

Jestem Kacper. Jestem patriotą.

Kacper Jonczak z Warszawy

 

Segreguję śmieci. Jestem patriotą.

Weronika Romaniuk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej

 

Przygarnęłam psa bez łapy ze schroniska. Jestem patriotką.

Paulina Tuora z Papowa Toruńskiego-Osieki.

 

Uczę się polskiego. Jestem patriota.

Adam Jan Potrykus z Sundbyberg (Szwecja)

 

Wszyscy wyróżnieni otrzymają książki wydawnictwa Wytwórnia.

G R A T U L U J E M Y !!!

 

Z każdym laureatem skontaktujemy się mejlowo.

 

14.11.2013

WYMYŚL NOWE HASŁO KAMPANII “KTO TY JESTEŚ?”

Ogłaszamy konkurs! Zasady są proste:

1. Obejrzyj na tej stronie hasła kampanii (zakładka “Kto ty jesteś?”, użyj strzałek), zainspiruj się i wymyśl nowe hasło, które kończy się zdaniem: jestem patriotką/jestem patriotą.

2. Hasło wyślij pocztą na adres: Wytwórnia, ul.Wełniana 31F, 02-833 Warszawa lub mailem ktotyjestes@wytwornia.com w tytule wpisując “konkurs”. Prócz hasła, podaj: swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego.

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które do 31 grudnia 2013 roku nie ukończyły 18 lat.

4. Nagrodą jest projekt graficzny plakatu z Twoim hasłem wykonany przez Edgara Bąka oraz zestaw książek wydawnictwa Wytwórnia.

5. Szczegółowy regulamin poniżej.

Nie leń się i wymyślaj, bądź patriotą!
Masz czas do 31 grudnia.

 

Regulamin Konkursu

„Wymyśl nowe hasło kampanii społecznej Kto ty jesteś?

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Wytwórnia Magdalena Kłos-Podsiadło, ul. Wełniana 31F, 02-833 Warszawa, NIP 669 147 62 10, zwana w dalszej części „Organizatorem”.

 2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3. Konkurs odbywa się w dniach od 13 listopada do 31 grudnia 2013 roku.

4. Konkurs jest otwarty wyłącznie dla osób nieletnich tj. takich, które do 31 grudnia 2013 roku nie ukończyły 18 lat, zwanych w dalszej części „Uczestnikami Konkursu”.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, określonych w ramach niniejszego Regulaminu.

6. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez prawnych opiekunów Uczestników Konkursu na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji konkursu oraz marketingowych przez Organizatora. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.). Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Organizator Konkursu prowadzi skierowaną do dzieci i młodzieży kampanię społeczną „Kto ty jesteś?” autorstwa Joanny Olech i Edgara Bąka, której tematem jest patriotyzm. Elementami kampanii jest opublikowana książka „Kto ty jesteś?” Joanny Olech i Edgara Bąka, wystawa plakatów ich autorstwa oraz strona internetowa www.jestempatriota.pl

Celem konkursu jest stworzenie kolejnych haseł kampanii, które nawiązują stylistycznie do już istniejących.

 2. Informacje o istniejących hasłach kampanii społecznej „Kto ty jesteś?” Organizator Konkursu udostępnia na  stronie internetowej www.jestempatriota.pl oraz w książce „Kto ty jesteś?” Joanny Olech i Edgara Bąka (Wytwórnia, 2013).

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie propozycji konkursowej, która powinna zawierać:

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

Data urodzenia

Imię i nazwisko opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu

Adres zamieszkania

Adres email

Telefon kontaktowy

Propozycję hasła kampanii społecznej „Kto ty jesteś?”, która nawiązuje stylistycznie do istniejących już haseł i kończy się zdaniem „Jestem patriotką/Jestem patriotą”.

 

4. Propozycje konkursowe należy:

a. wysłać pocztą na adres Organizatora:

Wytwórnia

Wełniana 31F

02-833 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs”

do dnia 31 grudnia 2013 (decyduje data stempla pocztowego)

LUB

b. wysłać w wersji elektronicznej na adres mailowy Organizatora:

ktotyjestes@wytwornia.com

w tytule maila wpisując: „Konkurs”

do dnia 31 grudnia 2013 roku

5. Jedna osoba może zgłosić jedno hasło.

6. Zgłoszenia konkursowe niepełne  bądź dokonane przez nieuprawnione osoby nie będą brały udziału w Konkursie.

7. W dniach 15-25 stycznia 2014 roku spośród wszystkich dostarczonych propozycji konkursowych Jury dokona wyboru Laureatów Konkursu.

8. Decyzja Jury co do wyboru Laureatów Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Skład Jury dokonującego oceny:

Edgar Bąk – autor opracowania graficznego kampanii „Kto ty jesteś?”, Magdalena Kłos-Podsiadło  – wydawnictwo Wytwórnia, Joanna Olech – autorka haseł kampanii „Kto ty jesteś?”, Sylwia Wiśniewska – wydawnictwo Wytwórnia.

10. Jury oceniać będzie:

- spójność stylistyczną z istniejącymi hasłami kampanii „Kto ty jesteś?”

- indywidualne, twórcze i nowoczesne podejście do definicji patriotyzmu

 

III. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Jury wyłoni spośród propozycji konkursowych Laureatów Konkursu i przyzna:

a.  Nagrodę Główną (dla od 1 do 3 osób) –  projekt graficzny plakatu ze zwycięskim hasłem i włączenie go w kampanię społeczną oraz zestaw książek wydawnictwa Wytwórnia.

 b. Wyróżnienia (dla 5 osób) – zestawów książek wydawnictwa Wytwórnia.

 2.. Ogłoszenie wyników Konkursu, tj. wskazanie Laureatów Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 31 stycznia 2014 roku i zostanie ogłoszone na stronach internetowych Organizatora:

www.jestempatriota.pl

www.wytwornia.com

3. Przekazanie nagród Laureatom nastąpi do dnia 31 marca 2014 roku.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Organizator uprawniony jest do publikowania fotografii Laureata Konkursu oraz jego imienia i nazwiska, jak również wszystkich przekazanych przez Uczestników Konkursu propozycji konkursowych na stronach internetowych Organizatora, a także materiałach promocyjnych, na co każdy z Uczestników niniejszym – przystępując do Konkursu – wyraża zgodę.

2. Laureat Konkursu udziela Organizatorowi na czas nieokreślony bezpłatnej licencji do używania wskazanych przez niego w ramach Konkursu zwycięskich propozycji haseł na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji ;

b. wystawienia lub publiczną prezentację,

c. wykorzystanie w promocyjnych  materiałach wydawniczych Organizatora;

d. digitalizacja,

e. zwielokrotnienie poprzez druk,

f. rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu,

g. wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest  na stronie www.jestempatriota.pl oraz www.wytwornia.com, a także w siedzibie Organizatora.

2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w okresie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Organizatora.

 

 

 

14.11.2013

JOANNA OLECH W PILE

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile zaprasza 11 listopada na spotkania z Joanną Olech wokół książki “Kto ty jesteś?”.
Spotkania odbędą się w Pile i w miejscowości Nowa Wieś Ujska.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach działań artystycznych i społecznych “Książka jest O.K”

14.11.2013

NIEPODLEGŁOŚĆ, CZYLI KREATYWNY PATRIOTYZM

Wystawa plakatów “Kto ty jesteś?” tym razem zawędrowała do Poznania. Można ją oglądać w Concordia Design od 9 do 17 listopada 2013. Wystawie towarzyszy warsztat dla dzieci “Niepodległość, czyli kreatywny patriotyzm” 11 listopada. Zapraszamy!

12.06.2013

Wystawa plakatów w Katowicach

13 czerwca 2013 zapraszamy na otwarcie wystawy plakatów kampanii “Kto ty jesteś?” w Katowicach.
Klub KATO, ul. Mariacka 13, godzina 18.00

31.05.2013

“Kto ty jesteś?” w Pałacu Prezydenckim

Zapraszamy 1 czerwca do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Wyjątkowy Dzień Dziecka pod hasłem “Kto ty jesteś?” z udziałem Pary Prezydenckiej. Czekają na Was także: Joanna Olech, warsztaty przygotowane przez KLANZĘ, artyści, udział w głosowaniu, konkursy i nagrody. Zapraszamy od 10.00 do 14.00. Wstęp wolny.

Zaproszenie_01

 

06.05.2013

Otwarcie wystawy
“Kto Ty jesteś?”

Zapraszamy 11 maja na inaugurację akcji społecznej i otwarcie wystawy “Kto ty jesteś?”

W programie:
11.00 przegląd filmów dla dzieci współorganizowany z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, przeznaczony dla dzieci w wieku 4+
12.00 warsztaty muzyczne (NInA)
13.00 spotkanie z autorami wystawy Joanną Olech i Edgarem Bąkiem, podpisywanie książek
14.00 warsztaty z Joanną Olech: o patriotyzmie inaczej. Zabawy plastyczne, językowe oraz gry słowne związane z tematem wystawy (dla dzieci w wieku 5-10 lat)
15.00 warsztaty z Edgarem Bąkiem: projektowanie plakatów (dla dzieci 7+)

Na warsztaty obowiązują zapisy:
jestem.patriota.2013@gmail.com

NOWY TEATR
ul. Madalińskiego 10/16
Warszawa